Webshop Login


Wie is online

We hebben 3 gasten online
Home Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Begripsbepalingen
 


Workw@re De gebruiker van deze algemene voorwaarden
Overeenkomst Een overeenkomst tussen Ironw@re en een Klant ter zake van één of meer door Workw@re geleverde producten.
Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden waarvan Workw@re de gebruiker is.
Klant De natuurlijke- of rechtspersoon die met Ironw@re een Overeenkomst heeft gesloten.
Consument De Klant die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ironw@re.
Producten Zaken zoals telescoopgeleiders, schuifbeslag en accessoires en andere producten die op de Website worden aangeboden.
Overeenkomst op afstand Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Workw@re georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Website De internetsite www.bedrijfskleding-werkkleding.nl
Webshop De op de Website actieve webshop.
Bedenktijd De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager Elk middel dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Workw@re zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten koopovereenkomst.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Workw@re worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Workw@re ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
1.7 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.8 Indien één of meerdere bepalingen in Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Workw@re en Klant zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.9 Voor het geval een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving of aan de andere kant met dwingend recht, dan heeft deze wetgeving voorrang, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.
1.10 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten
1.11 In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Workw@re zijn in te zien en zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.3 Alle aanbiedingen van Workw@re zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Workw@re behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Workw@re. Workw@re is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Workw@re dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.5 Workw@re kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.6 Workw@re kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Workw@re op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
2.7 Zodra Klant bij Workw@re een bestelling heeft geplaatst ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde artikelen, inclusief de verzendkosten.
2.8 Workw@re houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet is ingevuld.
2.9 Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door Workw@re schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt Workw@re zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.
2.10 Indien Klant een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Workw@re gesloten overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Workw@re het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Workw@re tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Workw@re verder toekomende rechten.
2.11 Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
2.12 Mondelinge toezeggingen verbinden Workw@re slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.13 Aanbiedingen van Workw@re gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 


Artikel 3. Prijzen
3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euros, en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie verzenden en retourneren op de Website voor verzendkosten. De administratie van Workw@re wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.
3.2 In afwijking van het vorige lid kan Workw@re producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Workw@re geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.3 Het is niet mogelijk om via de webshop producten te leveren zonder Btw voor Europese (niet Nederlandse) bedrijfsmatige Klanten met een btw-nummer. Dat kan uitsluitend als Klant per e-mail rechtstreeks bij Workw@re bestelt.
3.4 Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd is Workw@re niet verantwoordelijk. De Klant dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.
3.5 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3.6 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
 • Workw@re dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
 • of de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.7 Workw@re kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.8 Aan de bestelling van Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Workw@re.
 


Artikel 4 Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
4.2 Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Workw@re is Klant een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Workw@re zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van Workw@re om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
4.4 Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is Workw@re gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5 Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor Klant.
4.6 Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Workw@re te melden.
 


Artikel 5. Levering
5.1 Workw@re zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
5.2 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Workw@re zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval bij inroeping van het herroepingsrecht voor rekening van Workw@re.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Workw@re. Ironw@are is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enige andere door Workw@re ingeschakelde vervoerder.
5.4 Het risico ter zake de producten gaat op het moment van levering op Klant over. Levering is “af magazijn"(conform Ex Works Incoterms 2000).
5.5 Workw@re is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Workw@re.
5.6 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Workw@re kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Workw@re te leveren producten dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat Klant aan Workw@re heeft opgegeven.
5.7 Verzending zal binnen 24 uur afgehandeld worden (mits op voorraad) anders 3 dagen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven.
5.8 Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Workw@re kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.9 Workw@re is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT of Koeriersdienst dan wel enige andere door Workw@re ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met langere vervoersduur.
5.10 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Workw@re zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
5.11 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt Klant vooraf ingelicht. Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.
 


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien Klant al wat deze op grond van enige overeenkomst aan Workw@re verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op Klant over.
6.2 Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
6.3 Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is Klant verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Workw@re te melden.
6.4 Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
6.5 Lid 2 blijft buiten toepassing indien Klant een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.
 


Artikel 7. Reclames
7.1 Klant heeft de verplichting om de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient Klant uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Workw@re te melden.
7.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
7.3 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Workw@re de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
 


Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1 Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
8.2 Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Workw@re retourneren, conform de door Workw@re verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.4 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Workw@re dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
8.5 Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Workw@re alleen worden uitgesloten indien Workw@re dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.6 Workw@re behoudt het recht om geretourneerde artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van zeven(7) werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd.
8.7 Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij Workw@re melding gemaakt te worden van de naam van Klant, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Workw@re zal daarna het retouradres aan Klant doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.
8.8 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
8.9 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten:
 • die door Workw@re tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Workw@re geen invloed heeft;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
 
Artikel 9. Communicatie
9.1 Klant en Workw@re komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Workw@re zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs
9.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Workw@re, dan wel tussen Workw@re en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en Workw@re, is Workw@re niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Workw@re.
9.3 Workw@re correspondeert met een Klant door middel van e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
9.4 Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van Workw@re niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is Workw@re nimmer aansprakelijk.
 


Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft Workw@re in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit Klant schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Workw@re gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Workw@re geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Workw@re niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Workw@re worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4 Voor zover Workw@re ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Workw@re gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 


 


Artikel 11. Garantiebepalingen
11.1 Workw@re garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
11.2 Voor door Workw@re geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
11.3 Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door Workw@re in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in overleg met Workw@re en in de originele verpakking.
11.4 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door Workw@re aan de Klant afgegeven factuur.
11.5 Ieder recht op garantie vervalt indien:
 • Zonder toestemming van Workw@re door of namens de Klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde artikelen zijn aangebracht.
 • Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
 • Het geleverde artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldig gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden (b.v. vereniging, verkoopstand of kraam).
 • Professioneel gebruik is toegestaan en het artikel wordt gegarandeerd op juiste werking indien ‘geschikt voor professioneel gebruik’ (of vergelijkbare omschrijving) uitdrukkelijk is beschreven op de aankoopnota.
11.6 De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde artikelen die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Workw@re door of namens de Klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Workw@re.
11.7 Uitgesloten van garantie zijn de verzend- en rembourskosten voor het opsturen van het artikel. Dit geldt van Workw@re naar Klant evenals van het adres van Klant naar Workw@re.
11.8 Indien klachten van Klant door Workw@re gegrond worden bevonden, zal Workw@re naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de Klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Workw@re en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten, danwel (naar keuze van Workw@re) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Workw@re gedekte bedrag. Een en ander onverminderd het in artikel 12 over aansprakelijkheid bepaalde.
11.9 Indien Klant een consument is, doen voornoemde leden doen niets af aan de rechten en vorderingen die Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Workw@re ten opzichte van Workw@re kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
11.10 Het is mogelijk Workw@re op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Workw@re is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 


Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Workw@re is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de Klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Workw@re of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Workw@re is.
12.2 De aansprakelijkheid van Workw@re in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Workw@re.
12.3 Workw@re kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van Workw@re opgenomen gegevens.
12.4 Klant vrijwaart Workw@re tegen vorderingen uit welken hoofde ook ten opzichte van Workw@re van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat Klant bij Workw@re heeft besteld, tenzij Klant aantoont dat Workw@re voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
12.5 De aansprakelijkheid van Workw@re is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
12.6 In geen geval zal Workw@re aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien Workw@re in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.
12.7 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Workw@re ter uitvoering van e overeenkomst worden gebruikt.
12.8 Indien Klant consument is en een bepaald lid van dit artikel als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt dan wel anderszins in strijd is met dwingend (consumenten)recht, zal deze niet van toepassing zijn.
 


Artikel 13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
13.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Workw@re geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
13.2 Workw@re garandeert niet dat de aan Klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
13.3 Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Workw@re, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.4 Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming Workw@re, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 


Artikel 14. Persoonsgegevens
14.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Workw@re opgeslagen om de bestellingen te verwerken.
14.2 Klant heeft op elk moment het recht Workw@re te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Workw@re kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die middels het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Workw@re op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
14.3 Als Klant zich op de Website van Workw@re inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van Workw@re op schadevergoeding.
14.4 Indien Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Workw@re voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Workw@re en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen Workw@re kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover Klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de e-mail.
 


Artikel 15. Klachten
15.1. Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan Workw@re met duidelijke uiteenzetting van de klacht. Workw@re probeert dan redelijkerwijs samen met Klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij de artikelen 7 en 8.
15.2. Workw@re beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
15.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Workw@re, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
15.4. Bij Workw@re ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Workw@re binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
 


Artikel 16. Nederlands Recht en bevoegde rechter
16.1. Op elke door Workw@re gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
16.2. Alle geschillen tussen Workw@re en Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter.
16.3. Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 


Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden
17.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 24427993 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden te downloaden op www.bedrijfskleding-werkkleding.nl
17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.
17.3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 


Artikel 18. Identiteit van Workw@re

18.1 Workw@re bv; gevestigd aan dToutenburg 92 te 3328 WL Dordrecht. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur op het telefoonnummer+31-87-7841915 of op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  . KvK-nummer:24427993 BTW-identificatienummer: NL1809.86.090
 

Winkelmandje

VirtueMart
Uw mandje is momenteel leeg.

Zoeken

Onze Webshops

Bezoek ook eens...
Banner
Banner
Banner
Banner
Main page Contacts Search Contacts Search